Zhang Xiaohui 사진
Zhang Xiaohui
Place of work
Dong-Hee Co., Ltd.
Research Area
Port Logistics